Thông báo thay đổi hình thức học tập cho học viên, sinh viên các khóa, các hệ đào tạo, các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM

10:51 13/02/2020

Thông báo về việc thay đổi hình thức học tập cho học viên, sinh viên các khóa, các hệ đào tạo, các chương trình đào tạo trong điều kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Covid-19 (nCov) gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp
V6 viQc thay <I6i hinh thrtc hgc t$p cho hgc vi6n, sinh vi6n c6c kho6, cric hQ
tlho t4o, c6c chuong trinh ddro tgo trong tli6u kiQn dich bQnh vi6m tlulng h6
h6p c6p do virus Covid-l9 (nCoY) giy ra ti5p tgc di6n bi5n phrri'c tqp