Đăng ký giảng bù

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Mẫu 06/TT

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢNG BÙ

Họ tên giảng viên: (*)
Khoa / Bộ môn
Được phân công giảng môn học:
Lớp:
Đăng ký giảng bù vào ca:
Tại giảng đường:
Số tiết đăng ký giảng bù (*)
Số tiết vắng:
Bù cho buổi giảng vắng ca:
Tại giảng đường:
Email của Giảng viên:
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây