Thông báo

Quyết định số 110/QĐ-NHNN ngày 21/1/2010 của Thống đốc NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành Ngân hàng

10:49 15/11/2017

Quyết định 110/QĐ-NHNN ngày 21/1/2010 của Thống đốc NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành Ngân hàng

Tài liệu đính kèm

110-QD-NHNN Ke hoach PCTN den 2020 cua nganh NH.pdf Tải về

Các tin khác